Słownik

Celem istnienia tego typu laboratoriów jest wykonywanie wszelkiego typu pomiarów wielkości fizycznych i wzorcowań przyrządów pomiarowych.  Laboratoria pomiarowe opracowują, walidują i doskonalą procedury pomiarowe.  Są one zwykle akredytowane przez PCA, które  za pomocą cyklicznych audytów sprawdza, czy działalność laboratorium pomiarowego prowadzona jest zgodnie z deklaracjami zawartymi w dokumentach systemu jakości, a wzorcowania wykonywane są w ściśle określonych warunkach według ustalonych procedur pomiarowych.

Oficjalny dokument wydawany zwykle przez Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy, akredytowane lub nieakredytowane laboratoria pomiarowe (wzorcujące), zawierający wyniki wzorcowania przyrządu pomiarowego i poświadczający, ze wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne.

To najmniejsza niepewność pomiaru, jaka laboratorium wzorcujące jest w stanie osiągnąć w trakcie rutynowo przeprowadzanego wzorcowania, będąca zazwyczaj niepewnością rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Spełniające wymagania normy PPN-EN ISO/IEC 17025: 2005 są zobligowane do zapewnienia spójności pomiarowej. Laboratorium wzorcujące w ramach swojego zakresu akredytacji nie może wystawić świadectwa wzorcowania z niepewnością rozszerzona mniejsza, niż ta podana i potwierdzona, jako CMC. Nie oznacza to jednak, ze każdy wzorcowany w danym Laboratorium przyrząd pomiarowy, będzie miał na świadectwie podana niepewność pomiaru równa CMC (znajduje się w zakresie akredytacji Laboratorium  na stronie PCA oraz na stronie własnej Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 156
Niepewność pomiaru jest uzależniona od wielu różnych składników budżetu niepewności, m.in. rozdzielczości przyrządu czy rozrzutowi wskazań przyrządu wzorcowanego. Zazwyczaj niepewność podana na świadectwie jest trochę większa niż CMC (przy bardzo zużytych przyrządach wzorcowanych, mających duże błędy i małą powtarzalność wskazań, niepewność może być znacząco większa niż CMC).

Pojęcie pochodzi z zalecanego od 1993 r. przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne sposobu wyznaczania wyniku pomiaru zwanego rachunkiem (teorią) niepewności i oznaczające parametr związany z wartościami (seriami) pomiaru danej wielkości fizycznej w stałych warunkach, które można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej i charakteryzujący ich rozrzut w przedziale, wewnątrz którego można z zadowalającym prawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej. Niepewność pomiaru wynika z tego, że zawsze jest on niedokładny, co nie tylko wynika z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora, ale jest nieodłączna cecha takiej operacji.

Celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary, lub poświadczenie, ze wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne i specyfikacje techniczna producenta, przy czym wynik wzorcowania poświadczany jest w świadectwie wzorcowania. Podczas wzorcowania jest zachowana spójność pomiarowa, czyli nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca krajowego lub międzynarodowego.

Przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia, wartość fizyczna lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości i służący, jako odniesienie.

Międzynarodowa, ujednolicona skala temperatury jest oparta na wartościach temperatury w punktach charakterystycznych dla kilku związków chemicznych, np. punkcie potrójnym wody, tlenu, lub punkcie topnienia miedzi przy ciśnieniu 101325 Pa. W wersji obecnej obowiązuje od 1990 r. (ITS 90). Poprzednio obowiązywała skala ITS 68.

Pomiar temperatury z wykorzystaniem własności fizycznych czujnika pomiarowego, pomiar z wykorzystaniem zjawiska odkształcenia bimetalu wytwarzania napięcia elektrycznego na styku dwóch metali w różnych temperaturach (termopara) zmiany rezystancji elementu (termistor, zmiany parametrów złącza półprzewodnikowego (termometr diodowy) zmiany objętości cieczy, gazu lub długości ciała stałego (termometr, termometr cieczowy), parametrów promieniowania cieplnego ciała (pirometr).

Ceny usług podawane są Państwu na podstawie naszego cennika usług lub cen podwykonawców, jeśli zachodzi taka konieczność.

ANMAR Polska jest bardzo konkurencyjny na rynku i na bieżąco monitorujemy ceny podobnych firm.

Aby zapewnić naszym klientom serwis na najwyższym poziomie nasze kalibratory i mierniki są serwisowane i wzorcowane przez laboratoria akredytowane głownie w: USA, Anglii, Holandii lub Niemczech.

Pozostałe przyrządy laboratoryjne wzorcujemy w firmach polskich.  Auditorzy PCA cyklicznie sprawdzają nasze procedury i system jakości.

ANMAR Polska przedstawi ofertę wzorcowania przyrządów pomiarowych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe otrzymane od Państwa. W zależności od typu przyrządu i warunków wzorcowania np. ilość i jakie punkty pomiarowe, czas okres wzorcowania.

Jeżeli te warunki nie będą sprecyzowane w zapytaniu laboratorium wykona standardowe wzorcowanie zgodnie z procedurą producenta lub inną dostępną procedurą.

Rodzaj procedury będzie umieszczony na Świadectwie Wzorcowania, które Państwo otrzymacie z naszego laboratorium.

Warunki wzorcowania akredytowanego zgodnie z normą ISO 17025 są ściśle określone poprzez jednostkę akredytującą, na terenie Polski będzie to PCA.

W każdej ofercie umieszczony zostanie koszt ubezpieczenia i przesyłki przyrządu do Państwa.

Koszt ten musi być zawarty w zamówieniu usługi na podstawie tej oferty, może być pominięty, jeżeli Państwo wskażą firmę kurierską i Wasz numer klienta w ich bazie danych.  Prosimy o starannie pakowanie przyrządów do wysyłki tak, aby mógł bezpiecznie dotrzeć do naszego laboratorium.

Mając to na uwadze informujemy Państwa, że w naszej firmie proces rozpakowywania i pakowania jest monitorowany i nagrywany. Dotyczy to każdej przesyłki. Pomaga to w sporach z klientami jak i też z firmami kurierskimi.