W dniu 28 września 2007 r. Prezes GUM zgłosił do PCA decyzję o rezygnacji z akredytacji udzielonej Głównemu Urzędowi Miar przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 29 grudnia 2005 r., potwierdzonej Certyfikatem Akredytacji Nr AP 080.
Powyższa decyzja została podjęta po przeprowadzonej analizie celowości utrzymywania akredytacji, kosztów poniesionych z Budżetu Państwa w latach 2005 i 2006 oraz szacowanych do poniesienia, zgodnie z przyjętą przez PCA polityką dotyczącą akredytacji, w latach następnych.

Główny Urząd Miar jest krajową instytucją metrologiczną, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie przekazywania legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych. Realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 poz. 636, z późniejszymi zmianami). GUM jest również sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia o „Wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i świadectw pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne” (tzw. CIPM MRA). Pełny tekst tego porozumienia oraz dodatkowe informacje wynikające z niego są opublikowane w angielskiej i francuskiej wersji językowej, na stronie internetowej Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) (http://www.bipm.org/.).

Dzięki podpisanemu przez  GUM porozumieniu CIPM, MRA świadectwa wzorcowania GUM uznawane na całym  świecie.

Główny Urząd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna jest źródłem, od którego akredytowane laboratoria wzorcujące wywodzą swoją spójność pomiarową.
Nadrzędna rola krajowej instytucji metrologicznej potwierdzona jest w międzynarodowym dokumencie ILAC-P10:2002 „Polityka ILAC dotycząca spójności
pomiarowej wyników pomiarów” oraz w dokumencie DA-06 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji pt. „Polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności
pomiarowej” (http://www.pca.gov.pl/).

System zarządzania funkcjonujący w GUM, zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w pełni umożliwia potwierdzenie kompetencji
laboratoriów GUM przez samodeklarację, co jest uznawane przez krajowe instytucje metrologiczne na świecie za równorzędną formę z oceną i weryfikacją przez stronę trzecią.

       Drogę samodeklaracji przyjęła większość krajowych instytucji metrologicznych w krajach Unii Europejskiej, kierując się m.in. oszczędnością
       kosztów.

Decyzja o rezygnacji z akredytacji nie ma wpływu na ważność wydawanych przez GUM świadectw wzorcowania, jak i nie narusza interesów klientów Głównego Urzędu Miar.

Komunikat opublikowany przez GUM w dniu 9 maja 2011 roku